แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/11/2014
ปรับปรุง 08/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 80331
Page Views 104289
รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

1.  จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 

2.  ยกระดับคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน

3.  พัฒนาสื่อ  เทคโนโลยี  และนวัตกรรม

4.  ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย

5.  จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

6.  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง

7.  ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้