รายชื่อนักเรียนที่ยื่นสมัครเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทางออนไลน์
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ยื่นสมัครเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แยกตามห้องเรียน

รายงานตัววันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

เอกสารในการรับรายงานตัว :
 1. สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด) จำนวน 2 ฉบับ
 2. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน จำนวน 2 ฉบับ
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน จำนวน 2 ฉบับ
 4. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา และมารดา อย่างละ 2 ฉบับ
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา และมารดา อย่างละ 2 ฉบับ
 6. สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนของผู้ปกครอง
    (กรณีที่ผู้ปกครองไม่ใช่บิดาหรือมารดา)
 7. รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 4 รูป (ชุดนักเรียน)
 8. สำเนาใบรับรองการศึกษา หรือ ปพ.1 จำนวน 2 ฉบับ


Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 2563,00:00   อ่าน 208 ครั้ง