ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
05 มี.ค. 58 ถึง 06 มี.ค. 58 สอบปลายภาคระดับชั้น ป.6 และ ม.3
09 มี.ค. 58 ถึง 10 มี.ค. 58 สอบปลายภาคระดับชั้น ป.1-5 และ ม.1-2
20 มี.ค. 58 ถึง 20 ก.พ. 58 งานวันแห่งความสำเร็จ ป.6 และ ม.3