ระดับปฐมวัย

นางฐิติรัตน์ เอี่ยมสกุล
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวกรรณิการ์ บุญมาก
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางอรณัชชา ฉิมมี
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางสาวสุดใจ ฝูงใหญ่
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวจุทารัตน์ ศรีกระทุ่ม
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสาวมินท์ฐิตา เมธีวุฒินันทสิน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3

นางสาวพรรณรินทร์ หิรัญ
ครูพี่เลี้ยง