ระดับปฐมวัย

นางสาวสุดใจ ฝูงใหญ่
ครูชำนาญการ

นางฐิติรัตน์ เอี่ยมสกุล
ครู คศ.1

นางสาวจุทารัตน์ ศรีกระทุ่ม
ครู คศ.1

นางสาวจุฑามาศ ช่วยเพชร
ครู คศ.1

นางสาวชมพูนุท มีหิรัญ
ครูผู้ช่วย

นางสาวกรรณิการ์ บุญมาก
ครูผู้ช่วย

นางสาวปาลิกา ช่องท้วม
ครูอัตราจ้าง

นางสาวพรรณรินทร์ หิรัญ
ครูพี่เลี้ยง