ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3

นางทิพวรรณ ฟูเฉลิม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางฐนิษา เรืองดี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางปัทมา อนันต์
ครูชำนาญการ

นางทัศนี วรรณทอง
ครูชำนาญการ

นางอรนินท์ วาน ทัชซึนบรุ๊ค
ครูชำนาญการ

นางสาวเบญธสร มาทิพย์
ครู คศ.1

นางสาวมลิวัลย์ เขียนวงศ์
ครู คศ.1

นางสาวกานดา อาจหาญยิ่ง
ครู คศ.1

นายธีพัฒน์ ดอนปิน
ครู คศ.1

นางสาวนิสราภรณ์ ชาติโสม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางเบญจมาศ รังนา
ครูผู้ช่วย

นางสาววันรพี บุญเชิด
ครูผู้ช่วย

นางสาวลลิตา แก้วงาม
ครูผู้ช่วย