ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3

นางอันธิกา อุษณีษ์พันธุ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางทิพวรรณ ฟูเฉลิม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางเบ็ญจา สุกใส
ครูชำนาญการพิเศษ

นางฐนิษา เรืองดี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอรนินท์ วาน ทัชซึนบรุ๊ค
ครู คศ.1

นางทัศนี วรรณทอง
ครู คศ.1

นางสาวชลนี เทพวงศ์
ครู คศ.1

นางสาวเบญธสร มาทิพย์
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุนันทา ป้องสีดา
ครูผู้ช่วย

นางดรุณี ฉานุรักษ์
ครูอัตราจ้าง

ว่าที่ รต.สุธน อาภรณ์หิรัญยรัศ
ครูอัตราจ้าง