ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3

นางเบ็ญจา สุกใส
ครูชำนาญการพิเศษ

นางทิพวรรณ ฟูเฉลิม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอันธิกา อุษณีษ์พันธุ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางฐนิษา เรืองดี
ครูชำนาญการพิเศษ

นายจารุ อนันต์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางปัทมา อนันต์
ครูชำนาญการ

นางประไพ พลเมืองดี
ครูชำนาญการ

นางสาวชลนี เทพวงศ์
ครู คศ.1

นางทัศนี วรรณทอง
ครู คศ.1

นางอรนินท์ วาน ทัชซึนบรุ๊ค
ครู คศ.1

นางสาวสุนันทา ป้องสีดา
ครู คศ.1

นางสาวเบญธสร มาทิพย์
ครู คศ.1

นายธีพัฒน์ ดอนปิน
ครูผู้ช่วย

นางสาวมลิวัลย์ เขียนวงศ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวกานดา อาจหาญยิ่ง
ครูผู้ช่วย

นางดรุณี ฉานุรักษ์
ครูอัตราจ้าง