ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3

นางอรนินท์ วาน ทัชซึนบรุ๊ค
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางปัทมา อนันต์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางทิพวรรณ ฟูเฉลิม
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวกานดา อาจหาญยิ่ง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวมลิวัลย์ เขียนวงศ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นายธีพัฒน์ ดอนปิน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางฐนิษา เรืองดี
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางทัศนี วรรณทอง
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวนิสราภรณ์ ชาติโสม
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางอันธิกา อุษณีษ์พันธุ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวเบญธสร มาทิพย์
ครู คศ.1

นางประไพ พลเมืองดี
ครูชำนาญการ

นายจารุ อนันต์
ครูชำนาญการพิเศษ