ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายเต็ม อินตา
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2480 - พ.ศ.2487
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศรีพรรณ สร้อยคีรี
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2487 - พ.ศ.2490
ชื่อ-นามสกุล : นายเวก ภุมรินทร์
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2490 - พ.ศ.2496
ชื่อ-นามสกุล : นายกมล อินทราคม
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2496 - พ.ศ.2504
ชื่อ-นามสกุล : นายประมวล อินทราคม
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2504 - พ.ศ.2514
ชื่อ-นามสกุล : นายสำเภา จำนงผล
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2514 - พ.ศ.2539
ชื่อ-นามสกุล : นายนิยม เหมทานนท์
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2539 - พ.ศ.2543
ชื่อ-นามสกุล : นายมงคล แย้มเกษร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2 ต.ค. 2543 - 30 ก.ย. 2557
ชื่อ-นามสกุล : นายพรเลิศ เลามีชัยเจริญ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 7 พ.ย. 2557 - ปัจจุบัน