ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6

นางสาวนุชนาฏ อังคะนาวิน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวนุตาภรณ์ ละหอม
ครูชำนาญการพิเศษ

นายนิรันดร์ มาบเมือง
ครูชำนาญการ

นางสาววัชชิราภรณ์ ไข่แก้ว
ครูชำนาญการ

นางวรรณิภา วงศ์ศิริ
ครูชำนาญการ

นางลัดดาวัลย์ ศรีจันทะ
ครู คศ.1

นางสาวนาตยา บีดิลและ
ครู คศ.1

ว่าที่ ร.ต. ชนะวงศ์ สาสุนทรา
ครู คศ.1

นางสาวศรีวิกา กล่อมสกุล
ครู คศ.1

นางสาวขวัญฤทัย ชัยภิบาล
ครู คศ.1

นางสาวสุภารัตน์ จันทรประทักษ์
ครู คศ.1

นางสาวณัฐรดา แดงเนียม
ครู คศ.1

นางสาวสุมิตรา ไชยประเสริฐ
ครูผู้ช่วย

นางสาวกิติยา เทียงเดช
ครูผู้ช่วย