ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6

นางกรรณิการ์ แสงโนราช
ครูชำนาญการพิเศษ

นางปัญญรัตน์ สีถัน
ครูชำนาญการพิเศษ

นายกุญช์พิสิฏฐ์ คงนุรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวนุชนาฏ อังคะนาวิน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอารีรัตน์ วีระสวัสดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวรรณิภา วงศ์ศิริ
ครู คศ.1

นางลัดดาวัลย์ ศรีจันทะ
ครู คศ.1

นายนิรันดร์ มาบเมือง
ครู คศ.1

นางสาวพจนา แจ่มจันทร์
ครู คศ.1

นายกฤษณะ นามใหม่
ครู คศ.1

นางสาววัชชิราภรณ์ ไข่แก้ว
ครู คศ.1

นางสาวนาตยา บีดิลและ
ครูผู้ช่วย

ว่าที่รต. ชนะวงศ์ สาสุนทรา
ครูผู้ช่วย

นางสาวขวัญฤทัย ชัยภิบาล
ครูผู้ช่วย

นางสาวศรีวิกา กล่อมสกุล
ครูผู้ช่วย

นางสาวณัฐรดา แดงเนียม
ครูผู้ช่วย