ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6

นางอารีรัตน์ วีระสวัสดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางปัญญรัตน์ สีถัน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวนุชนาฏ อังคะนาวิน
ครูชำนาญการพิเศษ

นายกุญช์พิสิฏฐ์ คงนุรัตน์
ครูชำนาญการ

นางกรรณิการ์ แสงโนราช
ครูชำนาญการ

นางวรรณิภา วงศ์ศิริ
ครู คศ.1

นายนิรันดร์ มาบเมือง
ครู คศ.1

นางลัดดาวัลย์ ศรีจันทะ
ครู คศ.1

นายกฤษณะ นามใหม่
ครู คศ.1

นางสาวพจนา แจ่มจันทร์
ครูผู้ช่วย

นางสาวนาตยา บีดิลและ
ครูผู้ช่วย

ว่าที่รต. ชนะวงศ์ สาสุนทรา
ครูผู้ช่วย

นายสุขไพศาล สุขธนารักษ์
ครูอัตราจ้าง