ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6

นางสาวสุมิตรา ไชยประเสริฐ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวศรีวิกา กล่อมสกุล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวขวัญฤทัย ชัยภิบาล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวกิติยา เทียงเดช
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาววัชชิราภรณ์ ไข่แก้ว
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวณัฐรดา แดงเนียม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางลัดดาวัลย์ ศรีจันทะ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางวรรณิภา วงศ์ศิริ
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวนุชนาฏ อังคะนาวิน
ครูชำนาญการพิเศษ

นายนิรันดร์ มาบเมือง
ครูชำนาญการ

นางสาวนาตยา บีดิลและ
ครู คศ.1

ว่าที่รต. ชนะวงศ์ สาสุนทรา
ครู คศ.1