คณะผู้บริหาร

นายพรเลิศ เลามีชัยเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายภัทร์กร ศรีเมือง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวธนาวดี ทองอ้ม
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา