ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3

นางวันเพ็ญ วงศาโรจน์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางพรทิพย์ บัวเพชร
ครูชำนาญการพิเศษ

นายวิจิตร พึ่งปาน
ครูชำนาญการ

นางประไพ พลเมืองดี
ครูชำนาญการ

นางสาวสุพีรณัฐ หลำสวัสดิ์
ครูชำนาญการ

นางสาวพจนา ผ่องมณี
ครู คศ.1

นายพิสิฐชัย เลิศสมพงษ์
ครู คศ.1

นางสาวสายวารินทร์ เยาวรัตน์
ครู คศ.1

นางณัฐชยา บุญธรรม
ครู คศ.1

นายจักรพันธ์ ศรนรินทร์
ครู คศ.1

นายมนตรี คู่คิด
ครูอัตราจ้าง