ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3

นางชนัดดา คุ้มบุญ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวพจนา ผ่องมณี
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวอารียา มะโนรัมย์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวณปภัช เยาวรัตน์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวคัทยะวรรณ กล้าเชิดสกุล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางณัฐชญา ซื่อดี
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางวันเพ็ญ วงศาโรจน์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางพรทิพย์ บัวเพชร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุพีรณัฐ หลำสวัสดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายพิสิฐชัย เลิศสมพงษ์
ครูชำนาญการ

นางสาวสุรัตนาพร ศักดิ์อุดมทรัพย์
ครู คศ.1

นางสาวสุภารัตน์ จันทรประทักษ์
ครู คศ.1