ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3

นางวันเพ็ญ วงศาโรจน์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางพรทิพย์ บัวเพชร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุพีรณัฐ หลำสวัสดิ์
ครูชำนาญการ

นายวิจิตร พึ่งปาน
ครูชำนาญการ

นางสาวพจนา ผ่องมณี
ครู คศ.1

นายจักรพันธ์ ศรนรินทร์
ครู คศ.1

นางสาวสายวารินทร์ เยาวรัตน์
ครู คศ.1

นางณัฐชยา บุญธรรม
ครู คศ.1

นายพิสิฐชัย เลิศสมพงษ์
ครู คศ.1

นางชนัดดา คุ้มบุญ
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุภารัตน์ จันทรประทักษ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวคัทยะวรรณ กล้าเชิดสกุล
ครูผู้ช่วย

นายมนตรี คู่คิด
ครูอัตราจ้าง